Rådets udvalg

Arbejdsmiljørådet har nedsat en række forskellige udvalg - både permanente og ad hoc-udvalg - der fungerer som mødeforberedende for Arbejdsmiljørådet.

Det betyder, at udvalgene behandler specifikke emner og afgiver indstillinger til Arbejdsmiljørådet om, hvordan udvalget mener, at rådet skal agere.

Forretningsudvalget

Under sig har Arbejdsmiljørådet sit Forretningsudvalg, der mødes syv gange om året og forbereder sager til det kommende rådsmøde.

Arbejdsmiljørådets Forretningsudvalg har til formål at forberede, rammesætte og følge op på sager, der behandles i rådet.

Forretningsudvalget kommer med indstillinger til rådet og kan desuden beslutte sig for at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Endvidere kan udvalget træffe afgørelser i sager af driftsmæssig karakter for at give Arbejdsmiljørådet bedre tid til de politiske drøftelser.

Læs mere i Forretningsudvalgets forretningsorden.

Forretningsudvalgets sammensætning

Forretningsudvalget består af otte faste medlemmer, der alle sidder i rådet.

 • Cristina Lage (Formand)
 • Povl-Christian Jensen (DA)
 • Morten Skov Christiansen (LO)
 • Preben Meier Pedersen (KL)
 • Lars Andersen (Lederne)
 • Lisbeth Kjersgård (FTF)
 • Malene Salskov Amby (Akademikerne) 
 • Søren Kryhlmand (Arbejdstilsynet)

Permanente og ad hoc udvalg

I alle andre udvalg end Forretningsudvalget kan både rådsmedlemmer, stedfortrædere og andre fra organisationerne indstilles til at deltage.

Da underudvalgene behandler specifikke og ofte tekniske sager, giver det mulighed for, at organisationerne i rådet kan sende særligt fagkyndige personer til udvalgenes møder. Det sikrer en faglig velfunderet behandling og forhandling i udvalgene forud for rådets afgørelser. 

Regeludvalg

Ifølge arbejdsmiljøloven skal Arbejdsmiljørådet høres ved lovændringer, eller når der kommer helt nye regler på arbejdsmiljøområdet.

Da der ofte er tale om tekniske og komplicerede sager nedsætter rådet såkaldte regeludvalg, der indkalder eksperter på de områder, der skal laves regler om.

Efter regeludvalgenes behandling kommer udvalget med en indstilling, der behandles på det kommende rådsmøde og som Arbejdsmiljørådet træffer beslutning om fælles svar på høringen.

Overvågningsudvalget

Udvalget høres om spørgsmål vedrørende målinger og resultater i overvågningen af arbejdsmiljøet.

Formålet med den permanente overvågning af arbejdsmiljøet er at beskrive arbejdsmiljøets tilstand og udvikling for at etablere et grundlag for handling og prioritering.

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget er nedsat i 2017 som følge af den politiske aftale En styrket arbejdsmiljøcertificering.

Udvalget har til opgave at overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen generelt. Derudover skal udvalget have særligt fokus på, hvordan psykisk arbejdsmiljø håndteres af certificeringsorganer og understøtte arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med dens opgaver på certificerede virksomheder.

Læs mere i kommisoriet.

Arbejdsskadeudvalget

Arbejdsskadeudvalget blev nedsat i 2017, hvor arbejdsskadeområdet blev integreret i Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren.

Udvalget skal følge arbejdsskadeområdet og fremsætte forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats. Desuden skal udvalget understøtte Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljø i forhold til at inddrage viden om, erfaringer med og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen.

Læs mere i kommissoriet.

Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling

Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling er nedsat som følge af ændring af arbejdsmiljøloven pr. 1. januar 2017. 

I ’Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling’ samarbejder repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne for arbejdsmiljø om tværgående initiativer, der kan forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Herved udnyttes synergien ved en tættere kobling mellem det specifikke branchekendskab og det politiske niveau til at udvikle fælles og tværgående aktiviteter, der løfter den samlede arbejdsmiljøindsats og skaber mærkbare forandringer på arbejdspladserne.

 • 4. ordinære møde: 19. september 2018 kl. 15.30 - 17.00.
 • 5. ordinære møde: 4. marts 2019 kl. 13.00 - 15.00
 • 6. ordinære møde: 24. september 2019 kl. 13.00 - 15.00

Se mere om rammerne for Dialogforums opgaver og arbejde her

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk