Rådets udvalg

Arbejdsmiljørådet har nedsat en række forskellige udvalg - både permanente og ad hoc-udvalg - der fungerer som mødeforberedende for Arbejdsmiljørådet. Det betyder, at udvalgene behandler specifikke emner og afgiver indstillinger til Arbejdsmiljørådet om, hvordan udvalget mener, at rådet skal agere.

Forretningsudvalget

Under sig har Arbejdsmiljørådet sit Forretningsudvalg, der mødes syv gange om året og forbereder sager til det kommende rådsmøde.

Arbejdsmiljørådets Forretningsudvalg har til formål at forberede, rammesætte og følge op på sager, der behandles i rådet.

Forretningsudvalget kommer med indstillinger til rådet og kan desuden nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Endvidere kan udvalget træffe afgørelser i sager af driftsmæssig karakter for at give Arbejdsmiljørådet bedre tid til de politiske drøftelser.

Læs mere i Forretningsudvalgets forretningsorden.

Forretningsudvalgets sammensætning

Forretningsudvalget består af otte faste medlemmer, der alle sidder i rådet.

  • Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet
  • Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  • Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Signe Kofoed, konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Louise Koldby Dalager, kontorchef i Kommunernes Landsforening (KL)
  • Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation
  • Malene Salskov Amby, chefkonsulent i Akademikerne (AC) 
  • Søren Kryhlmand, direktør i Arbejdstilsynet (AT)

Permanente og ad hoc udvalg

I alle andre udvalg end Forretningsudvalget kan både rådsmedlemmer, stedfortrædere og andre fra organisationerne indstilles til at deltage.

Da underudvalgene behandler specifikke og ofte tekniske sager, giver det mulighed for, at organisationerne i rådet kan sende særligt fagkyndige personer til udvalgenes møder. Det sikrer en faglig velfunderet behandling og forhandling i udvalgene. 

Regeludvalg

Ifølge arbejdsmiljøloven skal Arbejdsmiljørådet høres ved lovændringer, eller når der kommer nye regler på arbejdsmiljøområdet.

Da der ofte er tale om tekniske og komplicerede sager, nedsætter rådet såkaldte regeludvalg, der fx kan indkalde eksperter på de områder, der skal laves regler om.

Efter behandling i regeludvalg kommer udvalget med en indstilling, som efterfølgende behandles i Arbejdsmiljørådet.

Overvågningsudvalget

Udvalget høres om spørgsmål vedrørende målinger og resultater i overvågningen af arbejdsmiljøet.

Formålet med den permanente overvågning af arbejdsmiljøet er at beskrive arbejdsmiljøets tilstand og udvikling for at etablere et grundlag for handling og prioritering.

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget blev nedsat i 2017 som følge af den politiske aftale En styrket arbejdsmiljøcertificering.

Udvalget har til opgave at overvåge og bidrage til udviklingen af certificeringsordningen generelt. Derudover skal udvalget have særligt fokus på, hvordan psykisk arbejdsmiljø håndteres af certificeringsorganer og understøtte arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med dens opgaver på certificerede virksomheder.

Læs mere i kommissoriet.

Arbejdsskadeudvalget

Arbejdsskadeudvalget blev nedsat i 2017, hvor arbejdsskadeområdet blev integreret i Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren.

Udvalget følger arbejdsskadeområdet og fremsætter forslag til styrkelse af den forebyggende og tidlige arbejdsmiljøindsats. Desuden understøtter udvalget Arbejdsmiljørådets rådgivning af beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljø i forhold til at inddrage viden om, erfaringer med og ønsker til udvikling af arbejdsskadeområdet som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen.

Læs mere i kommissoriet.

Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling

I Dialogforum samarbejder repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø om tværgående aktiviteter. Herved udnyttes synergien ved en tættere kobling mellem det specifikke branchekendskab og det politiske niveau til at udvikle fælles og tværgående aktiviteter, der løfter den samlede arbejdsmiljøindsats og skaber mærkbare forandringer på arbejdspladserne.

7. ordinære møde: 27. februar 2020 kl. 9.00 - 11.00

Læs om rammerne for Dialogforums arbejde her.
Ved forslag til tværgående aktiviteter bruges dette skema og vejledning til skemaet.

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk