Newsletter
 
 
 
Image Alt

Arbejdsmiljørådet er konstitueret

Det nyudpegede Arbejdsmiljøråd mødtes for første gang den 26. marts 2019 og startede mødet med at konstituere sig.

Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), blev samtidig valgt som næstformand i Arbejdsmiljørådet i denne udpegningsperiode, som er fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Temadrøftelse om unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet arbejder på en ny strategi for unges arbejdsmiljø, og rådet havde derfor en temadrøftelse om dette emne den 26. marts 2019.

Som grundlag for arbejdet med en ny strategi har Arbejdsmiljørådet bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om en kortlægning af den nyeste viden om unges arbejdsmiljø og helbred. NFA offentliggjorde i marts 2019 en kortlægning, der samler aktuel og relevant viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for unge i aldersgruppen 18-29 år.

Samlet set peger den eksisterende forskningsviden på, at arbejdspladsen er den væsentligste arena for forbedringen af arbejdsmiljøet for unge. Det betyder ikke, at viden fra uddannelse eller tidligere arbejdsforhold ikke kan have betydning, men arbejdspladsen er det sted, hvor man kan forvente den største effekt af en indsats.

Med udgangspunkt i NFA’s kortlægning drøftede Arbejdsmiljørådet nogle bud på fremtidige strategiske målsætninger og pejlemærker for rådets videre arbejde med unges arbejdsmiljø, og her blev bl.a. arbejdspladsen fremhævet som en væsentlig arena for arbejdsmiljøindsatsen.

I forlængelse af temadrøftelsen har Arbejdsmiljørådet nedsat en styregruppe, som har fået til opgave at samle op på Arbejdsmiljørådets drøftelser og input og komme med konkrete forslag til kommende initiativer. Styregruppen udarbejder en implementeringsplan, som forventes godkendt i Arbejdsmiljørådet inden sommerferien.

Sådan ønsker Arbejdsmiljørådet partsmidlerne fordelt i 2020

Arbejdsmiljørådet har sendt sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren om, hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2020 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2018.

Ud over en forholdsmæssig fordeling af midler til de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet, afsættes også midler til tværgående initiativer. Det er Dialogforum, bestående af Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg og de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, der kommer med ideer og stiller konkrete forslag om tværgående aktiviteter.

I indstillingen til beskæftigelsesministeren har Arbejdsmiljørådet også anbefalet, at midlerne til Videncenter for Arbejdsmiljø bliver målrettet til at understøtte Arbejdsmiljørådets kommende indsatser vedrørende unges arbejdsmiljø, udbredelse af undervisningsmaterialer om arbejdsmiljø til alle ungdomsuddannelser, kemisk arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hudlidelser, uddeling af Arbejdsmiljøprisen samt evt. opfølgning på Ekspertudvalgets anbefalinger vedr. en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Se Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren og årsberetning for 2018 på Arbejdsmiljørådets hjemmeside www.amr.dk

 

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk